فاینانس محصولات شرکت واگن پارس باید مشخص شود

فاینانس محصولات شرکت واگن پارس باید مشخص شود
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: محصولات شرکت واگن پارس محصولات خاصی است و تا زمانی که فاینانس آن مشخص نشود فروش آن ممکن نیست.

فاینانس محصولات شرکت واگن پارس باید مشخص شود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: محصولات شرکت واگن پارس محصولات خاصی است و تا زمانی که فاینانس آن مشخص نشود فروش آن ممکن نیست.
فاینانس محصولات شرکت واگن پارس باید مشخص شود

تکنولوژی جدید

View more posts from this author