فاقد نیروی انسانی کافی برای حفاظت از آثار تاریخی هستیم

فاقد نیروی انسانی کافی برای حفاظت از آثار تاریخی هستیم
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بناب گفت: در حوزه حفاظت از آثار تاریخی به شدت با مشکل جدی کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.

فاقد نیروی انسانی کافی برای حفاظت از آثار تاریخی هستیم

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بناب گفت: در حوزه حفاظت از آثار تاریخی به شدت با مشکل جدی کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.
فاقد نیروی انسانی کافی برای حفاظت از آثار تاریخی هستیم

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author