فاز نخست قطار شهری کرمانشاه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

فاز نخست قطار شهری کرمانشاه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد
استاندار کرمانشاه گفت: تونل زیرزمینی پروژه‌ قطار شهری کرمانشاه(حد فاصل سه‌راه 22 بهمن تا میدان آزادی) تا پایان فروردین‌ماه سال آینده آماده بهره‌برداری می‌شود.

فاز نخست قطار شهری کرمانشاه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

استاندار کرمانشاه گفت: تونل زیرزمینی پروژه‌ قطار شهری کرمانشاه(حد فاصل سه‌راه 22 بهمن تا میدان آزادی) تا پایان فروردین‌ماه سال آینده آماده بهره‌برداری می‌شود.
فاز نخست قطار شهری کرمانشاه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

View more posts from this author