غیربومی بودن استاندار اصفهان مهم نیست

غیربومی بودن استاندار اصفهان مهم نیست
رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان گفت: بومی و غیربومی بودن استاندار اصفهان مهم نیست.

غیربومی بودن استاندار اصفهان مهم نیست

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان گفت: بومی و غیربومی بودن استاندار اصفهان مهم نیست.
غیربومی بودن استاندار اصفهان مهم نیست

View more posts from this author