غلظت گرد و غبار در اهواز 1.5 برابر حد مجاز

غلظت گرد و غبار در اهواز 1.5 برابر حد مجاز
غلظت ذرات گرد و خاک معلق در هوای اهواز در ساعت 12 ظهر امروز به 252 یعنی 1.5 برابر حد مجاز رسید.

غلظت گرد و غبار در اهواز 1.5 برابر حد مجاز

غلظت ذرات گرد و خاک معلق در هوای اهواز در ساعت 12 ظهر امروز به 252 یعنی 1.5 برابر حد مجاز رسید.
غلظت گرد و غبار در اهواز 1.5 برابر حد مجاز

View more posts from this author