غلظت گردوخاک در مسجدسلیمان به 13 برابر حد مجاز رسید

غلظت گردوخاک در مسجدسلیمان به 13 برابر حد مجاز رسید
پدیده گردوخاک هم‌چنان آسمان استان خوزستان را فراگرفته است؛ به نحوی که غلظت آن در مسجدسلیمان به 2056 میکروگرم بر مترمکعب معادل بیش از 13 برابر حد مجاز رسید.

غلظت گردوخاک در مسجدسلیمان به 13 برابر حد مجاز رسید

پدیده گردوخاک هم‌چنان آسمان استان خوزستان را فراگرفته است؛ به نحوی که غلظت آن در مسجدسلیمان به 2056 میکروگرم بر مترمکعب معادل بیش از 13 برابر حد مجاز رسید.
غلظت گردوخاک در مسجدسلیمان به 13 برابر حد مجاز رسید

View more posts from this author