غلظت ریزگردها در کرمانشاه 5 برابر حد استاندارد است/ اعلام وضعیت بحرانی

غلظت ریزگردها در کرمانشاه 5 برابر حد استاندارد است/ اعلام وضعیت بحرانی
سازمان هواشناسی غلظت ریزگردها در استان کرمانشاه را پنج برابر حد استاندارد عنوان کرده و وضعیت نیز بحرانی اعلام شده است.

غلظت ریزگردها در کرمانشاه 5 برابر حد استاندارد است/ اعلام وضعیت بحرانی

سازمان هواشناسی غلظت ریزگردها در استان کرمانشاه را پنج برابر حد استاندارد عنوان کرده و وضعیت نیز بحرانی اعلام شده است.
غلظت ریزگردها در کرمانشاه 5 برابر حد استاندارد است/ اعلام وضعیت بحرانی

پرس نیوز

View more posts from this author