غلبه قعرنشین لیگ بر تیم مدعی/ برق در عین ناباوری باخت

غلبه قعرنشین لیگ بر تیم مدعی/ برق در عین ناباوری باخت
تیم برق جدید فارس در هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال برابر تیم قعرجدولی آلومینیوم اراک تن به شکست داد.

غلبه قعرنشین لیگ بر تیم مدعی/ برق در عین ناباوری باخت

تیم برق جدید فارس در هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال برابر تیم قعرجدولی آلومینیوم اراک تن به شکست داد.
غلبه قعرنشین لیگ بر تیم مدعی/ برق در عین ناباوری باخت

View more posts from this author