غرب‌زدگی سم مهلک جامعه است/ اجرای رذیلانه سند 2030 در خون بعضی‌هست

غرب‌زدگی سم مهلک جامعه است/ اجرای رذیلانه سند 2030 در خون بعضی‌هست
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ارتباط دانش‌آموزان با شهدا و ایثارگران موجب رهایی از هواهای نفسانی، تقویت معنویت و خلاقیت می‌شود، گفت: غرب‌زدگی سم مهلک جامعه ماست.

غرب‌زدگی سم مهلک جامعه است/ اجرای رذیلانه سند 2030 در خون بعضی‌هست

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ارتباط دانش‌آموزان با شهدا و ایثارگران موجب رهایی از هواهای نفسانی، تقویت معنویت و خلاقیت می‌شود، گفت: غرب‌زدگی سم مهلک جامعه ماست.
غرب‌زدگی سم مهلک جامعه است/ اجرای رذیلانه سند 2030 در خون بعضی‌هست

View more posts from this author