غافلگیری سرمربی ترکیه‌ای تیم تراکتورسازی در تمرین/ استارت تراکتورسازان با مربی جدید

غافلگیری سرمربی ترکیه‌ای تیم تراکتورسازی در تمرین/ استارت تراکتورسازان با مربی جدید
در روزی که قرار بود تمرین تیم تراکتورسازی پشت درهای بسته برگزار شود استقبال پرشور هواداران، سرمربی ترکیه‌ای و دستیارانش را غافلگیر کرد.

غافلگیری سرمربی ترکیه‌ای تیم تراکتورسازی در تمرین/ استارت تراکتورسازان با مربی جدید

در روزی که قرار بود تمرین تیم تراکتورسازی پشت درهای بسته برگزار شود استقبال پرشور هواداران، سرمربی ترکیه‌ای و دستیارانش را غافلگیر کرد.
غافلگیری سرمربی ترکیه‌ای تیم تراکتورسازی در تمرین/ استارت تراکتورسازان با مربی جدید

View more posts from this author