عکاسى در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال ممنوع شد

عکاسى در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال ممنوع شد
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شیراز گفت: بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، عکسبرداری برای کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال غیر مجاز است.

عکاسى در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال ممنوع شد

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شیراز گفت: بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، عکسبرداری برای کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال غیر مجاز است.
عکاسى در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال ممنوع شد

View more posts from this author