عواید بلیت‌فروشی را به نساجی داده‌ایم/ از 8000 تماشاگر، فقط 1500 بلیط فروخته می‌شود

عواید بلیت‌فروشی را به نساجی داده‌ایم/ از 8000 تماشاگر، فقط 1500 بلیط فروخته می‌شود
رئیس هیأت فوتبال مازندران گفت: از هفته‌های ابتدایی آغاز لیگ، عواید بلیت‌فروشی دیدارهای خانگی نساجی را به این باشگاه اختصاص دادیم تا شاید کمی از هزینه‌های این تیم تأمین شود.

عواید بلیت‌فروشی را به نساجی داده‌ایم/ از 8000 تماشاگر، فقط 1500 بلیط فروخته می‌شود

رئیس هیأت فوتبال مازندران گفت: از هفته‌های ابتدایی آغاز لیگ، عواید بلیت‌فروشی دیدارهای خانگی نساجی را به این باشگاه اختصاص دادیم تا شاید کمی از هزینه‌های این تیم تأمین شود.
عواید بلیت‌فروشی را به نساجی داده‌ایم/ از 8000 تماشاگر، فقط 1500 بلیط فروخته می‌شود

View more posts from this author