عواقب خطرناک صفر شدن ذخیره سد زاینده‌رود

عواقب خطرناک صفر شدن ذخیره سد زاینده‌رود
قائم مقام وزیر نیرو گفت: باید تدبیری لحاظ شود که تا پایان شهریور ماه امسال حجم ذخیره سد زاینده‌رود به صفر نزدیک نشود زیرا اگر این امر صورت پذیرد نه تنها تعادل پایدار سد به هم می‌ریزد بلکه تعادل در میزان آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقه هم از بین می‌رود.

عواقب خطرناک صفر شدن ذخیره سد زاینده‌رود

قائم مقام وزیر نیرو گفت: باید تدبیری لحاظ شود که تا پایان شهریور ماه امسال حجم ذخیره سد زاینده‌رود به صفر نزدیک نشود زیرا اگر این امر صورت پذیرد نه تنها تعادل پایدار سد به هم می‌ریزد بلکه تعادل در میزان آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقه هم از بین می‌رود.
عواقب خطرناک صفر شدن ذخیره سد زاینده‌رود

View more posts from this author