عوارض خروج از مرز شلمچه حذف شد

عوارض خروج از مرز شلمچه حذف شد
قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: عوارض خروج از مرز شلمچه با دستور هیئت رئیسه مناطق آزاد کشور از تاریخ 9 آبان‌ماه 1396 به مدت 10 روز حذف شد.

عوارض خروج از مرز شلمچه حذف شد

قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: عوارض خروج از مرز شلمچه با دستور هیئت رئیسه مناطق آزاد کشور از تاریخ 9 آبان‌ماه 1396 به مدت 10 روز حذف شد.
عوارض خروج از مرز شلمچه حذف شد

View more posts from this author