عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد

عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد
با دستور استاندار خوزستان عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد.

عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد

با دستور استاندار خوزستان عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد.
عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد

View more posts from this author