عنوان «شهر دوچرخه ایران» صرفا برازنده بناب است/ اجازه نمی‌دهیم حق مردم بناب ضایع شود

عنوان «شهر دوچرخه ایران» صرفا برازنده بناب است/ اجازه نمی‌دهیم حق مردم بناب ضایع شود
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه برخی در صدد گرفتن نام شهر دوچرخه به نام خود هستند، گفت: اجازه نخواهیم داد حق مردم بناب ضایع شود.

عنوان «شهر دوچرخه ایران» صرفا برازنده بناب است/ اجازه نمی‌دهیم حق مردم بناب ضایع شود

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه برخی در صدد گرفتن نام شهر دوچرخه به نام خود هستند، گفت: اجازه نخواهیم داد حق مردم بناب ضایع شود.
عنوان «شهر دوچرخه ایران» صرفا برازنده بناب است/ اجازه نمی‌دهیم حق مردم بناب ضایع شود

View more posts from this author