عنایت دولت به ایجاد بنگاه‌های صنعتی زود بازده در ایلام مطلوب است

عنایت دولت به ایجاد بنگاه‌های صنعتی زود بازده در ایلام مطلوب است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام گفت: عنایت دولت به ایجاد بنگاه‌های صنعتی زود بازده در ایلام مطلوب است.

عنایت دولت به ایجاد بنگاه‌های صنعتی زود بازده در ایلام مطلوب است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام گفت: عنایت دولت به ایجاد بنگاه‌های صنعتی زود بازده در ایلام مطلوب است.
عنایت دولت به ایجاد بنگاه‌های صنعتی زود بازده در ایلام مطلوب است

شبکه خانگی

View more posts from this author