عملیات اصلاح و بهسازی آسفالت جاده چالوس آغاز شد

عملیات اصلاح و بهسازی آسفالت جاده چالوس آغاز شد
مدیر راهداری اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز از آغاز عملیات اصلاح و بهسازی آسفالت جاده چالوس خبر داد.

عملیات اصلاح و بهسازی آسفالت جاده چالوس آغاز شد

مدیر راهداری اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز از آغاز عملیات اصلاح و بهسازی آسفالت جاده چالوس خبر داد.
عملیات اصلاح و بهسازی آسفالت جاده چالوس آغاز شد

View more posts from this author