عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه هفتکل ـ باغملک آغاز شد

عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه هفتکل ـ باغملک آغاز شد
عملیات اجرایی باند دوم بزرگزاره هفتکل ـ باغملک با اعتبار یک‌هزار و 40 میلیارد ریال آغاز شد که قرار است تا 39 ماه آینده به بهربرداری برسد.

عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه هفتکل ـ باغملک آغاز شد

عملیات اجرایی باند دوم بزرگزاره هفتکل ـ باغملک با اعتبار یک‌هزار و 40 میلیارد ریال آغاز شد که قرار است تا 39 ماه آینده به بهربرداری برسد.
عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه هفتکل ـ باغملک آغاز شد

View more posts from this author