عمق آب سفره‌های زیرزمینی به بیش از 300 متر کاهش‌ یافته است

عمق آب سفره‌های زیرزمینی به بیش از 300 متر کاهش‌ یافته است
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه عمق آب سفره‌های زیرزمینی به بیش از 300 متر کاهش‌ یافته است، گفت: در حالی‌ که دشت برخوار یکی از تشنه‌ترین دشت‌های کشاورزی کشور شده و بیش از 33 قنات این دشت خشک‌ شده است.

عمق آب سفره‌های زیرزمینی به بیش از 300 متر کاهش‌ یافته است

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه عمق آب سفره‌های زیرزمینی به بیش از 300 متر کاهش‌ یافته است، گفت: در حالی‌ که دشت برخوار یکی از تشنه‌ترین دشت‌های کشاورزی کشور شده و بیش از 33 قنات این دشت خشک‌ شده است.
عمق آب سفره‌های زیرزمینی به بیش از 300 متر کاهش‌ یافته است

View more posts from this author