علوم غربی حکمت الهی را در جامعه ما از بین برده است

علوم غربی حکمت الهی را در جامعه ما از بین برده است
رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران گفت: درس‌های آموزشی غربی صاحب علم هستند اما هیچ حکمتی ندارند و باعث از بین رفتن حکمت الهی در جامعه ما شده است.

علوم غربی حکمت الهی را در جامعه ما از بین برده است

رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران گفت: درس‌های آموزشی غربی صاحب علم هستند اما هیچ حکمتی ندارند و باعث از بین رفتن حکمت الهی در جامعه ما شده است.
علوم غربی حکمت الهی را در جامعه ما از بین برده است

View more posts from this author