علوم انسانی اسلامی و غربی در مجامع دانشگاهی تفکیک شوند

علوم انسانی اسلامی و غربی در مجامع دانشگاهی تفکیک شوند
یکی از مراجع تقلید گفت: در مجموعه‌های دانشگاهی باید فلسفه اسلامی و غربی و نیز علوم انسانی غربی و اسلامی با یکدیگر تفکیک شده و اساتید هیچ خوفی از ارائه مباحث دینی در این حوزه نداشته باشند.

علوم انسانی اسلامی و غربی در مجامع دانشگاهی تفکیک شوند

یکی از مراجع تقلید گفت: در مجموعه‌های دانشگاهی باید فلسفه اسلامی و غربی و نیز علوم انسانی غربی و اسلامی با یکدیگر تفکیک شده و اساتید هیچ خوفی از ارائه مباحث دینی در این حوزه نداشته باشند.
علوم انسانی اسلامی و غربی در مجامع دانشگاهی تفکیک شوند

View more posts from this author