علما و قدرت جهادی باید دوشادوش هم و با هم باشند/ مدافعان حرم برای مقابله با صهیونیست آماده‌اند

علما و قدرت جهادی باید دوشادوش هم و با هم باشند/ مدافعان حرم برای مقابله با صهیونیست آماده‌اند
یکی از مراجع تقلید گفت: علما و قدرت جهادی باید دوشادوش هم و با هم باشند تا قدرت اسلام باقی و برقرار و همواره اسلام در اوج قدرت و ابهت باشد.

علما و قدرت جهادی باید دوشادوش هم و با هم باشند/ مدافعان حرم برای مقابله با صهیونیست آماده‌اند

یکی از مراجع تقلید گفت: علما و قدرت جهادی باید دوشادوش هم و با هم باشند تا قدرت اسلام باقی و برقرار و همواره اسلام در اوج قدرت و ابهت باشد.
علما و قدرت جهادی باید دوشادوش هم و با هم باشند/ مدافعان حرم برای مقابله با صهیونیست آماده‌اند

View more posts from this author