علت تجمع امروز عدم پرداخت بیمه اتوبوسرانان توسط شرکت است/ سازمان اتوبوسرانی تنها بر نحوه فعالیت ناوگان فعال بخش خصوصی نظارت دارد

علت تجمع امروز عدم پرداخت بیمه اتوبوسرانان توسط شرکت است/ سازمان اتوبوسرانی تنها بر نحوه فعالیت ناوگان فعال بخش خصوصی نظارت دارد
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: پرداخت حقوق، مزایا و بیمه اتوبوسرانان بر عهده شرکت بخش خصوصی است و سازمان اتوبوسرانی تنها بر نحوه فعالیت ناوگان فعال در این بخش نظارت دارد.

علت تجمع امروز عدم پرداخت بیمه اتوبوسرانان توسط شرکت است/ سازمان اتوبوسرانی تنها بر نحوه فعالیت ناوگان فعال بخش خصوصی نظارت دارد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: پرداخت حقوق، مزایا و بیمه اتوبوسرانان بر عهده شرکت بخش خصوصی است و سازمان اتوبوسرانی تنها بر نحوه فعالیت ناوگان فعال در این بخش نظارت دارد.
علت تجمع امروز عدم پرداخت بیمه اتوبوسرانان توسط شرکت است/ سازمان اتوبوسرانی تنها بر نحوه فعالیت ناوگان فعال بخش خصوصی نظارت دارد

View more posts from this author