علامه طباطبایی تفسیر المیزان را از دل قرآن بیرون کشید

علامه طباطبایی تفسیر المیزان را از دل قرآن بیرون کشید
رئیس مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعةالمصطفی گفت: علامه طباطبایی روایت‌ها را در کتاب تفسیر المیزان کنار نگذاشت، بلکه محتوای روایت‌ها را از دل قرآن بیرون کشید، این اقدام شاهکار علامه طباطبایی بود.

علامه طباطبایی تفسیر المیزان را از دل قرآن بیرون کشید

رئیس مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعةالمصطفی گفت: علامه طباطبایی روایت‌ها را در کتاب تفسیر المیزان کنار نگذاشت، بلکه محتوای روایت‌ها را از دل قرآن بیرون کشید، این اقدام شاهکار علامه طباطبایی بود.
علامه طباطبایی تفسیر المیزان را از دل قرآن بیرون کشید

View more posts from this author