عضویت 2 میلیون کارگر در تشکل خانه کارگر/ آمار حوادث شغلی در بخش کارگران ساختمانی بالا است

عضویت 2 میلیون کارگر در تشکل خانه کارگر/ آمار حوادث شغلی در بخش کارگران ساختمانی بالا است
معاون امور اعضاء و آموزش تشکلات مرکزی خانه کارگر گفت: دو میلیون کارگر در تشکل خانه کارگر عضویت دارند.

عضویت 2 میلیون کارگر در تشکل خانه کارگر/ آمار حوادث شغلی در بخش کارگران ساختمانی بالا است

معاون امور اعضاء و آموزش تشکلات مرکزی خانه کارگر گفت: دو میلیون کارگر در تشکل خانه کارگر عضویت دارند.
عضویت 2 میلیون کارگر در تشکل خانه کارگر/ آمار حوادث شغلی در بخش کارگران ساختمانی بالا است

View more posts from this author