عزم جدی شورای شهر و شهرداری برای حل مشکلات روزبازارهای بیرجند

عزم جدی شورای شهر و شهرداری برای حل مشکلات روزبازارهای بیرجند
رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، محیط زیست و سلامت شورای اسلامی شهر بیرجند بر ضرورت فرهنگ‌سازی در چهارشنبه‌بازار بیرجند در راستای خودداری مردم از خرید اقلام خوراکی فاسدشدنی تأکید کرد.

عزم جدی شورای شهر و شهرداری برای حل مشکلات روزبازارهای بیرجند

رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، محیط زیست و سلامت شورای اسلامی شهر بیرجند بر ضرورت فرهنگ‌سازی در چهارشنبه‌بازار بیرجند در راستای خودداری مردم از خرید اقلام خوراکی فاسدشدنی تأکید کرد.
عزم جدی شورای شهر و شهرداری برای حل مشکلات روزبازارهای بیرجند

ganool review

View more posts from this author