عزل مدیران متخلف با حقوق‌های نجومی موجب اعتماد به دولت می‌شود

عزل مدیران متخلف با حقوق‌های نجومی موجب اعتماد به دولت می‌شود
امام جمعه باشت با اشاره به استعفاها و برکناری‌های چند روز اخیر گفت: عزل مدیران متخلف با حقوق‌های نجومی موجب اعتماد به دولت می‌شود.

عزل مدیران متخلف با حقوق‌های نجومی موجب اعتماد به دولت می‌شود

امام جمعه باشت با اشاره به استعفاها و برکناری‌های چند روز اخیر گفت: عزل مدیران متخلف با حقوق‌های نجومی موجب اعتماد به دولت می‌شود.
عزل مدیران متخلف با حقوق‌های نجومی موجب اعتماد به دولت می‌شود

خرید kerio

عکس های جدید

View more posts from this author