عزت و اقتدار مسلمانان شاخصه بارز حکومت نبوی

عزت و اقتدار مسلمانان شاخصه بارز حکومت نبوی
رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به عزت بخشیدن و قدرت دادن به مسلمانان و جامعه اسلامی به عنوان شاخصه حکومت پیامبر اکرم(ص) گفت: رسول خدا(ص) به اقتدار، قدرت و عزت حکومت اسلامی توجه داشتند.

عزت و اقتدار مسلمانان شاخصه بارز حکومت نبوی

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به عزت بخشیدن و قدرت دادن به مسلمانان و جامعه اسلامی به عنوان شاخصه حکومت پیامبر اکرم(ص) گفت: رسول خدا(ص) به اقتدار، قدرت و عزت حکومت اسلامی توجه داشتند.
عزت و اقتدار مسلمانان شاخصه بارز حکومت نبوی

View more posts from this author