عزت ملت ایران با برجام به دست نیامده است

عزت ملت ایران با برجام به دست نیامده است
امام جمعه موقت بیرجند گفت:‌ عزت و عظمت خود را با برجام به دست نیاورده‌ایم بلکه این عزت را با استقامت و مقاومت در برابر ظالمان به دست آورده‌ایم.

عزت ملت ایران با برجام به دست نیامده است

امام جمعه موقت بیرجند گفت:‌ عزت و عظمت خود را با برجام به دست نیاورده‌ایم بلکه این عزت را با استقامت و مقاومت در برابر ظالمان به دست آورده‌ایم.
عزت ملت ایران با برجام به دست نیامده است

View more posts from this author