عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد

عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به لزوم ارتقای کیفیت محصولات تولیدشده توسط قالیبافان استان اشاره کرد و گفت: در این راستا عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد.

عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به لزوم ارتقای کیفیت محصولات تولیدشده توسط قالیبافان استان اشاره کرد و گفت: در این راستا عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد.
عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد

تکنولوژی جدید

View more posts from this author