عربستان بداند با حرف‌های پوچ نمی‌تواند خواب‌های شوم خود را تعبیر کند

عربستان بداند با حرف‌های پوچ نمی‌تواند خواب‌های شوم خود را تعبیر کند
امام‌ جمعه میبد گفت: عربستان سعودی بداند با این حرف‌های پوچ که دنبال تضعیف جبهه مقاومت اسلامی هستند هرگز نخواهد توانست خواب‌های شوم خود را تعبیر کند و بداند اسرائیل از معرکه جان سالم به درنخواهد برد.

عربستان بداند با حرف‌های پوچ نمی‌تواند خواب‌های شوم خود را تعبیر کند

امام‌ جمعه میبد گفت: عربستان سعودی بداند با این حرف‌های پوچ که دنبال تضعیف جبهه مقاومت اسلامی هستند هرگز نخواهد توانست خواب‌های شوم خود را تعبیر کند و بداند اسرائیل از معرکه جان سالم به درنخواهد برد.
عربستان بداند با حرف‌های پوچ نمی‌تواند خواب‌های شوم خود را تعبیر کند

View more posts from this author