عربستان با پول نفت منطقه را به آتش کشید

عربستان با پول نفت منطقه را به آتش کشید
امام جمعه پل‌سفید سوادکوه با اشاره به لزوم دشمنی مسلمانان با عربستان، گفت: عربستان با پول نفت، منطقه را به آتش کشید.

عربستان با پول نفت منطقه را به آتش کشید

امام جمعه پل‌سفید سوادکوه با اشاره به لزوم دشمنی مسلمانان با عربستان، گفت: عربستان با پول نفت، منطقه را به آتش کشید.
عربستان با پول نفت منطقه را به آتش کشید

سپهر نیوز

View more posts from this author