عراق مدیون جمهوری اسلامی ایران و حاج قاسم سلیمانی است

عراق مدیون جمهوری اسلامی ایران و حاج قاسم سلیمانی است
نماینده بسیح مردمی عراق (الحشد الشعبی) گفت: اگر سایه مقام معظم رهبری و رشادت‌های سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز عراقی وجود نداشت و امروز عراق مدیون جمهوری اسلامی ایران است.

عراق مدیون جمهوری اسلامی ایران و حاج قاسم سلیمانی است

نماینده بسیح مردمی عراق (الحشد الشعبی) گفت: اگر سایه مقام معظم رهبری و رشادت‌های سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز عراقی وجود نداشت و امروز عراق مدیون جمهوری اسلامی ایران است.
عراق مدیون جمهوری اسلامی ایران و حاج قاسم سلیمانی است

خبر جدید

View more posts from this author