عراق به‌دلیل مسائل داخلی در رفع بحران گرد و خاک ناتوان بوده است

عراق به‌دلیل مسائل داخلی در رفع بحران گرد و خاک ناتوان بوده است
رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: به‌دلیل شرایط موجود در کشور عراق موضوع رفع گرد و خاک در کشور به‌طور کامل پیش نرفت و مشکلات از سمت این کشور به ایران ادامه پیدا کرد.

عراق به‌دلیل مسائل داخلی در رفع بحران گرد و خاک ناتوان بوده است

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: به‌دلیل شرایط موجود در کشور عراق موضوع رفع گرد و خاک در کشور به‌طور کامل پیش نرفت و مشکلات از سمت این کشور به ایران ادامه پیدا کرد.
عراق به‌دلیل مسائل داخلی در رفع بحران گرد و خاک ناتوان بوده است

دانلود سرا

View more posts from this author