عدم یکپارچگی مدیریت شهری، مهمترین چالش در شهرداری گالیکش

عدم یکپارچگی مدیریت شهری، مهمترین چالش در شهرداری گالیکش
شهردار گالیکش گفت: در حال حاضر مهم‌ترین چالش در شهرداری گالیکش عدم یکپارچگی مدیریت شهری است.

عدم یکپارچگی مدیریت شهری، مهمترین چالش در شهرداری گالیکش

شهردار گالیکش گفت: در حال حاضر مهم‌ترین چالش در شهرداری گالیکش عدم یکپارچگی مدیریت شهری است.
عدم یکپارچگی مدیریت شهری، مهمترین چالش در شهرداری گالیکش

فانتزی

View more posts from this author