عدم کفایت یا استیضاح رئیس‌جمهور را در مجلس مطرح می‌کنیم/ اقدام 120 نماینده نسبت به طرح سوال از روحانی

عدم کفایت یا استیضاح رئیس‌جمهور را در مجلس مطرح می‌کنیم/ اقدام 120 نماینده نسبت به طرح سوال از روحانی
نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: در صورت امضاء 90 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح موضوع عدم کفایت و یا استیضاح رئیس جمهور، در مجلس مطرح خواهد شد.

عدم کفایت یا استیضاح رئیس‌جمهور را در مجلس مطرح می‌کنیم/ اقدام 120 نماینده نسبت به طرح سوال از روحانی

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: در صورت امضاء 90 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح موضوع عدم کفایت و یا استیضاح رئیس جمهور، در مجلس مطرح خواهد شد.
عدم کفایت یا استیضاح رئیس‌جمهور را در مجلس مطرح می‌کنیم/ اقدام 120 نماینده نسبت به طرح سوال از روحانی

View more posts from this author