عدم شناخت مذاهب از همدیگر موجب بروز مشکلات می‌شود

عدم شناخت مذاهب از همدیگر موجب بروز مشکلات می‌شود
معاون فرهنگی دانشگاه کردستان گفت: هدف وحدت، از بین بردن اختلافات نیست چرا که همین اختلافات جزئی عامل ایجاد مذاهب است بلکه گاهی اوقات عدم شناخت مذاهب از همدیگر موجب بروز مشکلات می‌شود.

عدم شناخت مذاهب از همدیگر موجب بروز مشکلات می‌شود

معاون فرهنگی دانشگاه کردستان گفت: هدف وحدت، از بین بردن اختلافات نیست چرا که همین اختلافات جزئی عامل ایجاد مذاهب است بلکه گاهی اوقات عدم شناخت مذاهب از همدیگر موجب بروز مشکلات می‌شود.
عدم شناخت مذاهب از همدیگر موجب بروز مشکلات می‌شود

View more posts from this author