عدم حضور علی کریمی در باشگاه سپیدرود جهت تسویه‌حساب

عدم حضور علی کریمی در باشگاه سپیدرود جهت تسویه‌حساب
درحالی‌که قرار بود علی کریمی جهت تسویه‌حساب مالی در باشگاه سپیدرود رشت حضور پیدا کند، وی تا پایان ساعت اداری امروز (دوشنبه) از حضور در دفتر باشگاه سپیدرود امتناع ورزید.

عدم حضور علی کریمی در باشگاه سپیدرود جهت تسویه‌حساب

درحالی‌که قرار بود علی کریمی جهت تسویه‌حساب مالی در باشگاه سپیدرود رشت حضور پیدا کند، وی تا پایان ساعت اداری امروز (دوشنبه) از حضور در دفتر باشگاه سپیدرود امتناع ورزید.
عدم حضور علی کریمی در باشگاه سپیدرود جهت تسویه‌حساب

View more posts from this author