عدم بررسی تقاضاهای مالکان در کمیسیون ماده 5 در صورت انجام تخلف

عدم بررسی تقاضاهای مالکان در کمیسیون ماده 5 در صورت انجام تخلف
شهردار زنجان گفت: اگر مالکان واحدهای ساختمانی بر خلاف مصوبات کمیسیون ماده 5 تخلف ساختمانی انجام دهند، تقاضاهای بعدی آن‌ها در این کمیسیون مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

عدم بررسی تقاضاهای مالکان در کمیسیون ماده 5 در صورت انجام تخلف

شهردار زنجان گفت: اگر مالکان واحدهای ساختمانی بر خلاف مصوبات کمیسیون ماده 5 تخلف ساختمانی انجام دهند، تقاضاهای بعدی آن‌ها در این کمیسیون مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
عدم بررسی تقاضاهای مالکان در کمیسیون ماده 5 در صورت انجام تخلف

View more posts from this author