عدم استقلال رأی اروپا در مقابل آمریکا ایران را به خروج از برجام نزدیک می‌کند

عدم استقلال رأی اروپا در مقابل آمریکا ایران را به خروج از برجام نزدیک می‌کند
سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا با بیان اینکه اروپایی‌ها نمی‌توانند در مقابل آمریکا از خود استقلال رأی در عمل داشته باشند،‌ گفت:‌ با این رویه ایران چاره‌ای جز خروج از برجام در نهایت نخواهد داشت.

عدم استقلال رأی اروپا در مقابل آمریکا ایران را به خروج از برجام نزدیک می‌کند

سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا با بیان اینکه اروپایی‌ها نمی‌توانند در مقابل آمریکا از خود استقلال رأی در عمل داشته باشند،‌ گفت:‌ با این رویه ایران چاره‌ای جز خروج از برجام در نهایت نخواهد داشت.
عدم استقلال رأی اروپا در مقابل آمریکا ایران را به خروج از برجام نزدیک می‌کند

View more posts from this author