عدم استفاده از ظرفیت‌های فنی‌وحرفه‌ای در بابلسر

عدم استفاده از ظرفیت‌های فنی‌وحرفه‌ای در بابلسر
معاون فرماندار بابلسر با اشاره به اینکه ظرفیت خوبی در سطح شهرستان وجود دارد اما از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نشده است، افزود: در مدارس و آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای باید مهارت و تخصص لازم به افراد آموخته شود.

عدم استفاده از ظرفیت‌های فنی‌وحرفه‌ای در بابلسر

معاون فرماندار بابلسر با اشاره به اینکه ظرفیت خوبی در سطح شهرستان وجود دارد اما از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نشده است، افزود: در مدارس و آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای باید مهارت و تخصص لازم به افراد آموخته شود.
عدم استفاده از ظرفیت‌های فنی‌وحرفه‌ای در بابلسر

اسکای نیوز

View more posts from this author