عدالت در فوتبال ما وجود ندارد؛ بیش از این صحبت نمی‌کنم/باید از صبا حمایت شود

عدالت در فوتبال ما وجود ندارد؛ بیش از این صحبت نمی‌کنم/باید از صبا حمایت شود
سرمربی تیم فوتبال صبای قم با تأکید بر اینکه در فوتبال ما عدالت وجود ندارد، گفت: در فوتبال ما چه از نظر فنی چه از نظر اقتصادی و اجرایی عدالت وجود ندارد و من در این مورد بیشتر از این نمی‌توانم صحبت کنم.

عدالت در فوتبال ما وجود ندارد؛ بیش از این صحبت نمی‌کنم/باید از صبا حمایت شود

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با تأکید بر اینکه در فوتبال ما عدالت وجود ندارد، گفت: در فوتبال ما چه از نظر فنی چه از نظر اقتصادی و اجرایی عدالت وجود ندارد و من در این مورد بیشتر از این نمی‌توانم صحبت کنم.
عدالت در فوتبال ما وجود ندارد؛ بیش از این صحبت نمی‌کنم/باید از صبا حمایت شود

View more posts from this author