عدالت در سلامت به عنوان یک اولویت سیاسی مدنظر باشد

عدالت در سلامت به عنوان یک اولویت سیاسی مدنظر باشد
مدیرکل آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تعهد به سلامت و عدالت در سلامت به عنوان یک اولویت سیاسی مدنظر قرار گیرد.

عدالت در سلامت به عنوان یک اولویت سیاسی مدنظر باشد

مدیرکل آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تعهد به سلامت و عدالت در سلامت به عنوان یک اولویت سیاسی مدنظر قرار گیرد.
عدالت در سلامت به عنوان یک اولویت سیاسی مدنظر باشد

View more posts from this author