عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری شد

عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری شد
اقبال عباسی به‌عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری معرفی شد.

عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری شد

اقبال عباسی به‌عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری شد

View more posts from this author