عامل انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی دستگیر شد

عامل انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی دستگیر شد
رئیس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی که تصاویر خصوصی یکی از شهروندان را در فضای مجازی منتشر کرده بود خبر داد.

عامل انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی دستگیر شد

رئیس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی که تصاویر خصوصی یکی از شهروندان را در فضای مجازی منتشر کرده بود خبر داد.
عامل انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی دستگیر شد

View more posts from this author