عامل اغتشاشات اخیر اصفهان دستگیر شد

عامل اغتشاشات اخیر اصفهان دستگیر شد
عامل اغتشاشات اخیر در شهر بهارستان اصفهان که موجب رعب و وحشت مردم شده بود، دستگیر شد.

عامل اغتشاشات اخیر اصفهان دستگیر شد

عامل اغتشاشات اخیر در شهر بهارستان اصفهان که موجب رعب و وحشت مردم شده بود، دستگیر شد.
عامل اغتشاشات اخیر اصفهان دستگیر شد

View more posts from this author