عامل آتش‌زدن مسجد شریف‌آباد سیرجان دستگیر شد

عامل آتش‌زدن مسجد شریف‌آباد سیرجان دستگیر شد
دادستان عمومی و انقلاب سیرجان گفت: فردی که با آتش‌زدن مسجد شریف‌آباد سیرجان از آن فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده بود، توسط مأموران اداره اطلاعات شهرستان سیرجان دستگیر شد.

عامل آتش‌زدن مسجد شریف‌آباد سیرجان دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان گفت: فردی که با آتش‌زدن مسجد شریف‌آباد سیرجان از آن فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده بود، توسط مأموران اداره اطلاعات شهرستان سیرجان دستگیر شد.
عامل آتش‌زدن مسجد شریف‌آباد سیرجان دستگیر شد

View more posts from this author