عالمان باید در میدان مبارزه با دنیای استکبار باشند

عالمان باید در میدان مبارزه با دنیای استکبار باشند
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: دنیای استکبار و گروه‌های تکفیری به جنگ با ما آمده‌اند و همه عالمان باید به شکل‌های مختلف در میدان مبارزه باشند.

عالمان باید در میدان مبارزه با دنیای استکبار باشند

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: دنیای استکبار و گروه‌های تکفیری به جنگ با ما آمده‌اند و همه عالمان باید به شکل‌های مختلف در میدان مبارزه باشند.
عالمان باید در میدان مبارزه با دنیای استکبار باشند

View more posts from this author