عاشورا یک سنت الهی و خدشه‌ناپذیر است

عاشورا یک سنت الهی و خدشه‌ناپذیر است
وزیر کشور با بیان اینکه نهضت امام حسین (ع) به گروه و مذهب خاصی تعلق ندارد، گفت نهضت عظیم کربلا و عاشورا یک سنت الهی و خدشه ناپذیر است.

عاشورا یک سنت الهی و خدشه‌ناپذیر است

وزیر کشور با بیان اینکه نهضت امام حسین (ع) به گروه و مذهب خاصی تعلق ندارد، گفت نهضت عظیم کربلا و عاشورا یک سنت الهی و خدشه ناپذیر است.
عاشورا یک سنت الهی و خدشه‌ناپذیر است

View more posts from this author